Domvil

羽毛粉

包装:大袋,1250公斤
储存:12个月。

微生物和理化
蛋白质 最低限度 80 %
醚提取物 马克西莫 8 %
东邪西毒 马克西莫 5 %
湿度 马克西莫 10 %
胃蛋白酶消化率 最低限度 80 %
过氧化氢 马克西莫 10mg/kg
酸度 马克西莫 6 %