Domvil

内脏粉

包装: 大袋,1250公斤。
保护:12个月。

微生物和理化
蛋白质 最低限度 70 %
醚提取物 马克西莫 17 %
东邪西毒 马克西莫 15 %
湿度 马克西莫 5 %
胃蛋白酶消化率 最低限度 80 %
过氧化氢 马克西莫 5mg/kg
酸度 马克西莫 6 %